View Games

Game 20 (Boston/Indiana)
Game 25 (Boston/American)
Game 30 (Duke/NC State)
Game 35 (Duke/American)
Game 74 (Indiana/NC State)
Game 78 (Boston/NC State)
Game 81 (Boston/Duke)