View Games
Game 1 – Iowa/Illinois
Game 6 – Georgia Tech/Auburn
Game 11 – Auburn/Illinois
Game 16 – Georgia Tech/Iowa
Game 77 – Georgia Tech/Illinois
Game 78 – Iowa/Auburn