View Games

Game 4 (Texas/Duke)

Game 13 (Texas/Auburn)

Game 72 (Texas/James Madison)