View Games

Game 30 (Colorado/Georgia)

Game 42 (Boston/Colorado)

Game 79 (Colorado/Yale)

Game 104 (Colorado/James Madison)