illinois

View Games

Game 1 (Iowa/Illinois)
Game 11 (Auburn/Illinois)
Game 77 (Georgia Tech/Illinois)
Game 310 (Illinois/North Carolina)