View Games

Game 21 (Illinois/UCLA)

Game 26 (Illinois/Villanova)

Game 57 (Illinois/Villanova)

Game 62 (Illinois/UCLA)

Game 104 (Illinois/Tufts)