View Games

Game 18 (Washington/LSU)
Game 23 (Washington/Pitt)
Game 28 (Cornell/Providence)
Game 33 (Cornell/Pitt)
Game 71 (LSU/Providence)
Game 75 (Washington/Providence)
Game 79 (Washington/Cornell)